Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

H «κάλπικη» ΕΕΑ του Γερουλάνου

Το VolosFans σας αποκαλύπτει ένα από τα πολλά «χαρτιά» του Ολυμπιακού Βόλου τα οποία έχει καταθέσει στο Διοικητικό Εφετείο και θα συμπεριλάβει στο υπόμνημά του την ερχόμενη Πέμπτη.


Ο Ολυμπιακός οφείλει να αποδείξει στο Εφετείο πως στην περίπτωσή του παραβιάστηκαν οι βασικές αρχές διοικητικού δικαίου.


Πόσο μάλιστα αν αποδείξει πως ο διορισμός της επιτροπής είναι άκυρος αφού έγινε με έναν και μοναδικό σκοπό: Την εξόντωση των ομάδων που στοχοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού.


Για να καταλάβει κάποιος το παρακάτω άρθρο πρέπει να γνωρίζει την εξής απλή διαδικασία.Από την στιγμή που διορίζεται πρόσωπο σε θέση δημοσίου,πρέπει να υπογραφεί ο διορισμός από τον Υπουργό,να σταλεί ο διορισμός στο Εθνικό Τυπογραφείο από όπου θα λάβει νούμερο ΦΕΚ.
Έπειτα πρέπει το ΦΕΚ να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως,να σταλούν οι διορισμοί στα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν σε κάποιο είδος ορκωμοσίας από τον προϊστάμενο τους ,αφού πρόκειται για δημόσια θέση.


Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική ,είτε πρόκειται για άμισθη είτε για έμμισθη θέση,είτε για έναν απλό δάσκαλο είτε για μια κρατική επιτροπή!


Συνήθως ο χρόνος που απαιτείται για τα παραπάνω είναι ένας περίπου μήνας,ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παίρνει πολύ παραπάνω....Πχ η περιβόητη επιτροπή ανεύρεσης υδρογονανθράκων της οποίας ο διορισμός θεωρήθηκε κατεπείγον θέμα εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση,χρειάστηκε από την υπογραφή μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της να περάσουν περίπου 3 μήνες!!


Πόσο άραγε χρειάστηκε από  τον διορισμό μεχρι και την ανάληψη των καθηκόντων της περίφημης Ε.Ε.Α. του Γερουλάνου;


Μερικές ώρες!!


Η απόφαση διορισμού της ΕΕΑ υπογράφτηκε την Τετάρτη 17/08/2011 και την ίδια μέρα δημοσιεύεται με ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναλαμβάνει καθήκοντα η επιτροπή!


Οι χρονικές συγκυρίες που ακολουθεί η επικαιρότητα είναι σατανικές!
Την επόμενη ακριβώς ημέρα στα ΜΜΕ διαρρέει η φήμη πως Ολυμπιακός Βόλου και Καβάλα δεν θα πάρουν άδεια από την Επιτροπή.


Η κακοσκηνοθετημένη φάρσα ελπίζουμε πως δεν θα «περάσει» από κανέναν δικαστικό που σέβεται τον εαυτό του!Έστω και αν πρέπει να «ξεμπροστιάσει» έναν από τους πιο αυθάδης και εγωκεντρικούς πολιτικούς που έχει γνωρίζει η νεότερη ελληνική πολιτική σκηνή μέχρι σήμερα:τον βαφτισιμιό του Γλυξμπουργκ που «βαφτίστηκε» ο ίδιος σοσιαλιστής!


Παρακάτω το VolosFans δημοσιεύει το ΦΕΚ της ντροπής που ζήτησε ο Ολυμπιακός Βόλου από τον νομικό εκπρόσωπο της ΕΕΑ να καταθέσει στο Εφετείο.Προσέξτε τις ημερομηνίες υπογραφής απόφασης και απόκτησης ΦΕΚ που επισημαίνουμε με κόκκινο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 267      17 Αυγούστου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(3)

Αριθμ. 23907
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10606/7−04−2011 (ΦΕΚ110/ΥΟΔΔ/26−4−11) απόφασης

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού», (ΦΕΚ 137/Α/1985).
β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ
98/Α/22−04−2005).
γ) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού», (ΦΕΚ 28/Α/1−03−1985), όπως ισχύει.
δ) Του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/17−06−1999), άρθρο 77, όπως ισχύει.
ε) Του Ν.3833/ 2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», αρ. 7 παρ. 2, (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010).
στ) Του άρθρου 40 του Ν.849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978), όπως ισχύει.
ζ) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», αρ. 22, (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως ισχύει.
η) Του Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
θ) Του Π.Δ. 187/2009 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).
ι) Του Π.Δ. 37/2010 Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, (ΦΕΚ 77/Α/21−05−2010).
2. Την υπ’ αριθμ. 63826/1−07−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη, (ΦΕΚ 1028/Β/6−07−2010).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/68418/0022/31−12−2003 «Καθορισμός αμοιβής Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, (ΦΕΚ 100/Β/23−01−2004).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση 264414/0022/8−12−2003 «Καθορισμός αμοιβής Αναπληρωτή προέδρου, Μελών (τακτικών και αναπληρωτών) και Γραμματέα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, (ΦΕΚ1881/ Β/17−12−2003).
5. Την υπ’ αριθμ. 38439/27−08−2007 απόφαση περί έγκρισης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, (ΦΕΚ 1778/Β/5.9.2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 10606/7−04−2011 (ΦΕΚ 110/ΥΟΔΔ/26.4.11) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατ’ άρθρο 77 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 2275/26−01−2011 απόφαση ορισμού διαχειριστή καταπιπτουσών εγγυητικών επιστολών και λογαριασμού για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
8. Το υπ’ αριθμ. 316/23−05−2011 έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάσθηκε η από 11−05−2011 παραίτηση του μέλους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Τζουγανάτου Δημήτριου.
9. Το υπ’ αριθμ. 1014/26−07−2011 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί υποβολής παραιτήσεων των μελών Τζουγανάτου Δημήτριου,Τούντα Κανέλλου, Ηρειώτη Νίκου και Λύτρα Περικλή, 
αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 10606/7−04−2011 (ΦΕΚ 110/ΥΟΔΔ/26−04−2011) απόφαση περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατ’ άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει, ως ακολούθως:
α) αντικαθιστούμε, λόγω παραίτησης, το μέλος ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, (με ΑΔΤ: Ξ 416672),Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου και τον αναπληρωτή αυτού ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟ του Στυλιανού (με ΑΔΤ: ΑΒ 315858), Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και στη θέση τους ορίζουμε αντίστοιχα για το υπόλοιπο της θητείας, τονΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (με Α.Δ.Τ.: Σ 295218), Αναπληρωτή Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ως μέλος και ως αναπληρωτή αυτού τον ΚΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου
(με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 053993), Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).


β) αντικαθιστούμε, λόγω παραίτησης, το μέλος ΗΡΕΙΩΤΗ ΝΙΚΟ του Παναγιώτη (με ΑΔΤ: Χ 173313), Οικονομολόγο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και τον αναπληρωτή αυτού ΛΥΤΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του Νικολάου, (με ΑΔΤ: ΑΖ 024624), Οικονομολόγο Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών και στη θέση τους ορίζουμε αντίστοιχα για το υπόλοιπο της θητείας, τον ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Παναγιώτη (με Α.Δ.Τ.: Ρ 553330), Καθηγητή Χρηματοικονομικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος και ως αναπληρωτή αυτού τον ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αθανασίου (με Α.Δ.Τ.: Χ 455329), Αναπληρωτή Καθηγητή στις Ποσοτικές μεθόδους για Οικονομολόγους του Ε.Α.Π.
γ) Ορίζουμε για το υπόλοιπο της θητείας, ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους ΜΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη (με ΑΔΤ: ΑΙ 565059), Επικοινωνιολόγου, προσώπου κύρους με εμπειρία στο χώρο του Αθλητισμού, τον ΠΕΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (με ΑΔΤ: ΑΕ 023070), Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, πρόσωπο κύρους με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10606/7−04−2011 (ΦΕΚ 110/ΥΟΔΔ/26−04−2011) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ


Σημειωτέον ακόμη ότι σύμφωνα με τον πίνακα ημερήσιας κυκλοφορίας του Εθνικού Τυπογραφείου το ΦΕΚ 267/ΥΟΔΔ/17.8.2011 με την νέα ΕΕΑ κυκλοφόρησε (και άρα τότε μπορούσε να το πληροφορηθή ο όποιος ενδιαφερόμενος ) στις 23 Αυγούστου 2011.
Προσέξτε τις αντίστοιχες ημερομηνίες στην διαδικασία διορισμού των προηγούμενων μελών της ΕΕΑ τον Απρίλιο.Ο διορισμός υπογράφεται στις 7 Απριλίου και το ΦΕΚ δημοσιεύεται 20 μέρες μετά ,ενώ καθήκοντα η επιτροπή αναλαμβάνει 2 μήνες μετα την υπογραφή του διορισμού!!ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 110 26 Απριλίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» Πολιτισμού και Τουρισμού . . . . . . . . . . . . . . . 3
Αριθμ. 10606
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατ’ άρθρο 77 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005).
γ) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α/1−03−1985), όπως ισχύει.
δ) Του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/17−06−1999) άρθρο 77, όπως ισχύει.
ε) Του Ν. 3833/2010 «προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», αρ. 7 παρ. 2 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010).
στ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978),όπως ισχύει.
ζ) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», αρ. 22 (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).
η) Του Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).
θ) Του Π.Δ. 187/2009 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).
ι) Του Π.Δ. 37/2010 Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 77/Α/21−05−2010).
2. Την υπ’ αριθμ. 63826/1−07−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη (ΦΕΚ 1028/Β/6−07−2010).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/68418/0022/31−12−2003 «Καθορισμός αμοιβής Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού» (ΦΕΚ 100/Β/23−01−2004).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση 264414/0022/8−12−2003 «Καθορισμός αμοιβής Αναπληρωτή προέδρου, Μελών (τακτικών και αναπληρωτών) και Γραμματέα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1881/Β/ 17−12−2003).
5. Την υπ’ αριθμ. 38439/27−08−2007 απόφαση περί έγκρισης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΦΕΚ 1778/Β/5−09−2007) του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει (ΦΕΚ 44/ΥΟΔΔ/8−02−2007), τις υπ’ αριθμ. 16013/21−04−2010 και 50018/9−12−2010 (ΦΕΚ 397/ΥΟΔΔ/10−12−2010) τροποποιητικές αποφάσεις, καθώς και την υπ’ αριθμ. 12058/27−03−2009 τροποποίηση στο μέρος που αφορά τη δαπάνη λειτουργίας της επιτροπής  (ΦΕΚ 172/ΥΟΔΔ/21−04−2009).
6. Την υπ’ αριθμ. 4951/2−02−2007 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατ’ άρθρο 77
7. Την υπ’ αριθμ. 2275/26−01−2011 απόφαση ορισμού διαχειριστή καταπιπτουσών εγγυητικών επιστολών και λογαριασμού για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που συστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές αυτών:
1. ΜΠΡΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Αριστείδη, (με ΑΔΤ: ΑE 534851),Αρεοπαγίτη επί Τιμή ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, (με ΑΔΤ: Α 471650) Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου επί Τιμή.
2. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, (με ΑΔΤ:Ξ 416672), Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟ του Στυλιανού, (με ΑΔΤ: ΑΒ 315858), Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. ΗΡΕΙΩΤΗ ΝΙΚΟ του Παναγιώτη, (με ΑΔΤ: Χ 173313), Οικονομολόγο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος με αναπληρωτή τον ΛΥΤΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του Νικολάου, (με ΑΔΤ: ΑΖ 024624), Οικονομολόγο, Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών.
4. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Τσαμπίκου (με ΑΔΤ:ΑΒ 669322) Δικηγόρο, Τακτικό Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εμπειρία σε θέματα εταιρειών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την ΜΑΡΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου, (με ΑΔΤ: Χ 036051) Δικηγόρο με εμπειρία σε θέματα εταιρειών.
5. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΜΙΧΑΛΗ του Ιωάννη, (με ΑΔΤ: Χ 081783), Δικηγόρο Αρείου Πάγου, με εξειδίκευση το Αθλητικό Δίκαιο, με αναπληρωτή τον ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, (με ΑΔΤ: ΑΖ 577376), Δικηγόρο Αρείου Πάγου, με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.
6. ΔΙΑΚAΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ιωάννη, (με ΑΔΤ: ΑΕ 546179), Οικονομολόγο, ως μέλος με αναπληρωτή τον ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παντελή, (με ΑΔΤ: Ρ 580913) Οικονομολόγο.
 7. ΜΠΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, (με ΑΔΤ: ΑΙ 565059),Επικοινωνιολόγο, πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Παναγιώτη, (με ΑΔΤ: Ρ 553330), Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του Αθλητισμού.
 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 77Α, που προστέθηκε στον Ν. 2725/99 με το άρθρο 24 του Ν. 3057/02.Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Γιαννακοπούλου Μελίνα του Παναγιώτη, (με ΑΔΤ: ΑΖ 118242) με αναπληρώτρια την Τριανταφύλλου Δήμητρα του Στυλιανού (με ΑΔΤ: Ξ 367483), υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού θα καθορισθεί η αποζημίωση που θα καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο θα καθορισθεί και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓια να έχετε πλήρη πρόσβαση στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας και μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook, κάντε LIKE στο VolosFans πατώντας ΕΔΩ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...